Assessment/ Evaluatie/ Design

Wat levert het je op om expliciet aan je organisatie / je bedrijf / je instelling te werken? Het kost veel tijd en energie, en de verhalen over mislukte reorganisaties kent iedereen.

Een positief proces levert echter heel wat op:

  • even stilstaan in een hectische wereld, pas op de plaats rust, doen we nog de juiste dingen
  • oppoetsen van interne waarden, uitbouwen van onderling vertrouwen
  • bewerken van meer eenheid, van harmonie, van waardering voor diversiteit
  • beantwoorden van de vraag: welke dingen doen we goed, wat kan beter

Er zijn verschillende manieren om zoiets aan te pakken:

  1. Bij assessen gaat het om doorlichten, de thermometer erin, waar staan we nu in relatie met onze omgeving. Als organisatie, als team, als programma. En daar een collectief, gelijkgestemd idee over krijgen.
  2. Bij evalueren gaat het om het beoordelen van je voorgenomen werkplan. Iemand die evalueert vergelijkt de verwachting die hij van te voren had met de feitelijke gang van zaken. Je beoordeelt de resultaten van je eigen acties.

In beide gevallen gaat het dus om reflectie en leren. Leren van welke storende factoren / actoren een rol hebben gespeeld, en hoe je die kunt vermijden. Leren van fouten (van jezelf en van anderen). Leren van bewegingen / veranderingen in je externe omgeving. En leren van nieuwe inzichten elders, van innovatie, van nieuwe medewerkers of 'oude' medewerkers die nieuwe dingen hebben geleerd.

  1. Re-design. Reflectie levert conclusies en aanbevelingen op, en ideeën voor je werkwijze, voor doelen en/of strategisch plan. Soms kan het veranderen van een onderdeel de kwaliteit van het geheel bevorderen. Soms moet er een andere ambitie geformuleerd worden. Soms is het een constatering dat je op de goede weg bent met het ene, maar dat er barrières voor groei zijn voor het andere. De zaken net iets anders opzetten. Verandering van binnenuit.

Manier waarop
In al dit soort gevallen is het van wezenlijk belang dat alle betrokkenen maximaal worden meegenomen in de fase van de analyse, dat de diagnose gesteld wordt samen met alle stakeholders, en ieder het eens is /wordt over de elementen die aangepakt moeten worden. Ik geloof in co-analyse, co-evaluatie, co-design.
Participatief, waarbij het leren in de organisatie continu geborgd wordt.

Contact me om uw situatie te bespreken en te bezien wat ik kan betekenen.